Skip to content

TotalEnergies Satın Alma Prensipleri

MADDE 1 - YOLSUZLUKLA MÜCADELE, TEMEL SATIN ALMA PRENSİPLERİ, EKONOMİK YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLÜ

YOLSUZLUKLA MÜCADELE TAAHHÜTLERİ

Tedarikçi, "Yolsuzlukla Mücadele Taahhütleri" başlıklı EK 1'de belirtilen Yolsuzlukla Mücadele Taahhhütleri’ne ve hükümlerine aşina olacak, bunlara uyacak ve kullandığı ya da kullanacağı her türlü alt yüklenicinin de bunlara uymasını sağlayacaktır.

 

TEMEL SATIN ALMA PRENSİPLERİ

Tedarikçi, "Temel Satın Alma Prensipleri (TSAP)" başlıklı EK 2'de belirtilen Temel Satın Alma Prensiplerine (TSAP) aşina olmayı, bunlara uymayı ve herhangi bir alt yüklenicisinin de bunlara uymasını sağlamayı taahhüt eder.

1.1 Ekonomik Yaptırımlar ve İhracat Kontrolü

Taraflardan hiçbiri, ilgili ifanın  Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kurallarına uymayacak olması, bunları ihlal edecek olması, bunlarla uyumsuz olacak olması veya Taraflardan birini bunlar kapsamında cezalandırıcı tedbirlere maruz bırakacak olması halinde, Sözleşme kapsamında herhangi bir yükümlülüğü ifa etmek zorunda olmayacaktır.

Sözleşmenin, Taraflardan birince ("Etkilenen Taraf") ifasının (kısmen veya tamamen) Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kurallarına uymamakla, bunların ihlal edilmesiyle veya bunlarla uyumsuz olunmasıyla sonuçlanması veya sonuçlanacak olması halinde; Etkilenen Taraf, makul şekilde ve mümkün olan en kısa sürede Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kurallarına uyumsuzluğun veya bunları ihlalinin detaylarını belirterek diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır.

Bu durumda TotalEnergies :

            (a) Etkilenen Taraf Sözleşme kapsamındaki etkilenen yükümlülüğü kanuna uygun şekilde ifa edene kadar, Sözleşmeyi kısmen veya tamamen askıya alabilir. Bu durumda Etkilenen Taraf, en kısa süre içerisinde (i) Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kurallarına ilişkin uyumsuzluk veya ihlalin sona erip ermediğine dair diğer Tarafa bildirimde bulunacak ve (ii) TotalEnergies  tarafından talep edilmesi halinde ve edildiğinde, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmeye devam edecektir ve/veya

            (b) Sözleşmede, Sözleşmenin Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kurallarına uygun olarak ifa edilmesine olanak tanıyacak değişikliklerin yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak Tedarikçi ile görüşmeler başlatabilir ve/veya

(c) Tedarikçiye yazılı bir bildirimde bulunarak Sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshedebilir.

 

TotalEnergies ’in Sözleşmeyi yukarıda belirtilen şekilde askıya alması (tamamen veya kısmen) veya feshetmesi (tamamen veya kısmen) halinde, Tedarikçiye herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına, Tedarikçinin bir Kısıtlı Kişi olması veya Kısıtlı Kişi haline gelmesi durumunda; ilgili ödemeler geçerli Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kuralları kapsamında kanuna uygun şekilde yapılana kadar veya yapılmadıkça, TotalEnergies  ödeme (muaccel olsun ya da olmasın) yapmama hakkına sahip olacaktır.

Tedarikçi, Ekonomik Yaptırım ve İhracat Kontrolü kurallarına Tedarikçinin veya Tedarikçinin herhangi bir iştirakinin ya da bunların personelinin uyumsuzluğu veya ihlalinden kaynaklanan her türlü talep veya zarara ilişkin olarak TotalEnergies ’i ve TotalEnergies ’in İştiraklerini savunacak, tazmin edecek ve beri kılacaktır.

 

EK 1 – YOLSUZLUKLA MÜCADELE TAAHHÜDÜ

TANIMLAR

"Devlet Memuru", herhangi bir ulusal, bölgesel veya yerel hükümetin/devletin veya ilgili hükümetin/devletin herhangi bir birimi, kurumu veya temsilcisinin ya da ilgili hükümetin/devletin doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin çoğunluğuna veya çoğunluk hisselerine sahip olduğu herhangi bir kuruluşun seçilmiş veya tayin edilmiş herhangi bir memuru, çalışanı veya temsilcisini, bir siyasi partinin bir memurunu, bir devlet memuru adayını ve herhangi bir uluslararası kamu kuruluşunun herhangi bir memurunu, çalışanını veya temsilcisini ifade eder.

"Devlet Memurunun Yakın Aile Bireyi", eşi veya partnerini, çocuklarından, kardeşlerinden veya ebeveynlerinden birini, çocuklarının veya kardeşlerinin eşi veya partnerini ya da herhangi bir hane üyesini ifade eder.

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ

Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin geçerli uluslararası ve bölgesel antlaşmalarda belirlenen prensipler uyarınca ve Sözleşme kapsamındaki faaliyetler için geçerli olan yolsuzlukla mücadele ile ilgili kurallara ve Taraflar için başka şekilde geçerli olan diğer her türlü yolsuzlukla mücadele ile ilgili kurallara uyum sağlamak adına:

1 – Sözleşme ve Sözleşmenin konusunu oluşturan hususlar bakımından Tedarikçi, kendisinin veya bildiği kadarıyla kendisi adına hiç kimsenin, ilgili ödeme, hediye, vaat veya avantajın aşağıdaki amaçları teşkil edeceği şekilde, herhangi bir Devlet Memuruna veya herhangi bir Devlet Memurundan yararlanmak adına doğrudan veya bir aracı yoluyla herhangi bir ödeme, hediye veya vaat yapılmadığını veya teklif edilmediğini ya da herhangi bir avantaj verilmediğini ve bunların yapılmayacağını garanti eder:

(i) ilgili Devlet Memurunun herhangi bir eylem veya kararını etkilemek,

(ii) ilgili Devlet Memurunu kendi yasal görevlerini ihlal edecek herhangi bir eylemde veya eylemsizlikte bulunmaya ikna etmek,

(iii) herhangi bir uygunsuz avantaj elde etmek veya

(iv) ilgili Devlet Memurunu, herhangi bir hükümet veya kamu kuruluşunun herhangi bir departmanı, acentesi veya temsilcisinin herhangi bir eylem veya kararını etkilemek üzere kendi etkisini kullanmaya ikna etmek.

2 – Sözleşme ve Sözleşmenin konusunu oluşturan hususlar bakımından Tedarikçi, ilgili ödeme, hediye, vaat veya avantajın ilgili kişiyi kendi kanuni görevini ihlal edecek herhangi bir eylem veya eylemsizlikte bulunmaya veya herhangi bir uygunsuz avantaj elde etmeye ya da Sözleşme kapsamındaki faaliyetler için geçerli olan Kanunları ihlal edecek türde bir şeyi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya ikna etme amacını teşkil edeceği şekilde, herhangi bir kişiye (bir Devlet Memuru hariç) veya herhangi bir kişiden yararlanmak adına doğrudan veya aracılar yoluyla herhangi bir ödeme, hediye veya vaat yapmadığını veya teklif etmediğini ya da herhangi bir avantaj vermediğini ve bunları yapmayacağını garanti eder.

3 – Tedarikçi, Tedarikçinın personelinin ve alt yüklenicilerinin işbu Ekte belirtilen yükümlülükleri taahhüt etmesini ve kendilerinin herhangi bir taşeronla akdettikleri sözleşmelerin şartları kapsamında aynı taahhütleri garanti etmesini sağlayacaktır. Özellikle de Tedarikçi, taşeronların uygun soruşturmalar yürüterek geçerli yolsuzlukla mücadele kanunlarına kati uygunluk içinde hareket etmelini sağlamak adına, tüm başlıca taşeronları hakkında uyuma ilişkin durum tespitleri yapacaktır. TotalEnergies , ilgili durum tespitlerine ilişkin kanıt ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

4 – TotalEnergies ’e sunulan tüm finansal hesaplar, faturalar ve raporlar, Sözleşmenin ifası sırasında gerçekleştirilen tüm faaliyet ve işlemleri doğru şekilde ve makul detayda yansıtacaktır. Tedarikçi, Sözleşmenin ifasında yapılan tüm ödemelerin izinli olması ve Sözleşmeye uyumlu olmasını sağlamak üzere, yeterli dahili kontrolleri de sürdürecektir. TotalEnergies , "Denetim" Maddesi uyarınca, Tedarikçinın tesislerinde, Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin olarak Tedarikçi tarafından veya adına yapılan tüm ödemelere ilişkin denetimleri kendisi veya gereğince yetkilendirilmiş bir temsilcisi aracılığıyla yapma hakkını saklı tutar. Tedarikçi, ilgili defter ve kayıtların TotalEnergies ’e veya gereğince yetkilendirilmiş temsilcilerine sunulması ve TotalEnergies ’in Tedarikçinın işbu Sözleşme kapsamındaki ifasına ilişkin olarak sorabileceği ilgili sorularının yanıtlanması da dahil olmak üzere, ilgili tüm denetimlerde işbirliği yapmayı kabul eder.

5 – TotalEnergies’in Tedarikçiye yapacağı tüm ödemeler, Sözleşme ile belirlenen ödeme prensiplerine uygun ve belirlenen ödeme şartları uyarınca yapılacaktır. Tedarikçinin faturalarında belirtilen ödeme bildirimlerinin, belirtilen banka hesabının yalnızca Tedarikçiye ait olduğuna ve Tedarikçi haricinde herhangi bir kişinin ilgili hesapta mülkiyet veya hak sahibi olmadığına dair Tedarikçi tarafından verilmiş bir beyan ve garantiyi teşkil ettikleri kabul edilecektir.

6 – Tedarikçi; TotalEnergies ’e yazılı olarak bildirdiği ayrık durumlar hariç olmak üzere, hiçbir Devlet Memurunun veya hiçbir Devlet Memurunun Yakın Aile Bireyinin Tedarikçida veya Tedarikçinın bir müdür, yöneticisi veya temsilcisinde doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hisseye veya başka herhangi bir intifa hakkına (çoğunluk hissesi teşkil etmeye yeterli olmayan ve halka açık olan menkul kıymetlere sahip olunması yoluyla olanlar hariç) sahip olmadığını beyan ve garanti eder. Yukarıdaki beyan ve garanti, işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece geçerli olacaktır. Tedarikçi, yukarıdaki beyan veya garantinin doğruluğunu etkileyen veya etkileyebilecek her türlü gelişmeyi derhal ve yazılı olarak TotalEnergies ’e bildirmeyi kabul eder. Her durumda, bir Devlet Memurunun veya bir Devlet Memurunun Yakın Aile Bireyinin Tedarikçideki hisselere veya başka intifa haklarına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması veya bunları iktisap etmesi ya da Tedarikçinın bir müdürü, yöneticisi veya temsilcisi olması veya bu hale gelmesi durumunda; Tedarikçi, ilgili Devlet Memurunun veya Devlet Memurunun Yakın Aile Bireyinin her türlü çıkar çatışmasından kaçınmasını, Devlet Memurlarının çıkar çatışmalarını yasaklayan Sözleşmenin ifa yeri uyarınca geçerli olan mevzuata uymasını ve işbu Ekte belirtilen yolsuzlukla mücadele hükümlerine uymasını sağlamak üzere uygun adımlar atacaktır.

7 – Sayılanlarla sınırlı olmayarak Sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat dahil olmak üzere, TotalEnergies ’in işbu belge kapsamında veya kanunlar önünde sahip olabileceği başka herhangi bir hak veya çareye halel gelmeksizin, işbu Ekteki taahhüt veya şartlardan herhangi birinin Tedarikçi tarafından esaslı şekilde yerine getirilmemesi veya bunlara uyulmaması durumunda, TotalEnergies  aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

(i) ödemeleri askıya almak ve/veya Sözleşme kapsamında yapılan herhangi bir avans ödemesinin iadesini talep etmek ve/veya

(ii) Tedarikçinın kusuru nedeniyle Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetmek.

 

EK 2– Temel Satın Alma Prensipleri (TSAP)

Sürdürülebilirliği tüm yönleriyle stratejisinin, projelerinin ve operasyonlarının merkezine koyan TotalEnergies, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) bağlılığıyla örnek bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Davranış Kurallarımızdan doğan Temel Satın Alma İlkelerimiz, tedarikçilerimizle kurmayı ümit ettiğimiz uzun süreli ilişkinin temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle, tüm mal ve hizmet tedarikçilerinin bu ilkelere uyması ve kendi tedarikçilerinin de bunlara uymasını sağlaması gerekmektedir.

Tedarikçilerin, geçerli yasalara ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel Konvansiyonlarında, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde, Güvenlik ve İnsan Hakları Hakkında İsteğe Bağlı İlkeler’de ve OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nde belirtilenlere eşdeğer ilkelere uyması ve kendi tedarikçilerinin ve taşeronlarının da bunlara uymasını sağlaması gerekir.  Özellikle de aşağıda belirtilen ilkelere ilişkin olarak etkin politika ve prosedürler uygulanmalıdır. Ayrıca tedarikçilerimizden bu konulardaki performanslarını sürekli iyileştirmelerini beklemekteyiz. 

 

1. İlke: İş yerinde insan haklarına saygı

Çalışma koşulları ve ücretleri, insan onuruna ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü temel Konvansiyonları’nda tanımlanan ilkelere uygun olmalıdır.

Çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması ve önlenmesi

 • Yerel hukukun çocuklar için daha fazla koruma sağladığı durumlar dışında; 18 yaşından küçük bireylerin tehlikeli veya gece mesaisi bulunan işlerde çalıştırılması, 15 yaşından küçük çocukların ise çalıştırılması yasaklanmalıdır.

Zorla çalıştırmanın yasaklanması ve önlenmesi

 • Hiçbir işçi şiddet, göz korkutma, finansal baskı veya ceza ya da yaptırım tehdidi yoluyla iradesi dışında çalışmaya zorlanmamalıdır.
 • İşçilerin kimlik belgelerine el konulması yasaklanmalıdır; yerel hukukun bu tür belgelerin saklanmasını gerektirdiği durumlarda ise, işçilerin bu belgelere anında ve otomatik olarak erişebilmesi sağlanmalıdır.
 • İşçiden işe alım ücreti alınmamalıdır.

Çalışma koşulları, ücret ve tazminat

 • İş sözleşmesi imzalanmalıdır.
 • Geçinmeye yetecek düzeyde bir maaş sunulmalı ve azami çalışma saatleri, yeterli dinlenme süresi ve ebeveyn iznine ilişkin ilkelere uyulmalıdır.
 • Bu tür gerekliliklere uyulduğu belgelenmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş yerinin, işçilerin kazalardan, yaralanmalardan ve iş kaynaklı hastalıklardan korunduğu sağlıklı ve güvenli bir yer olması sağlanmalıdır.
 • Konaklama işveren tarafından sağlandığında, ayarlanan yer güvenli, temiz ve yaşam alanı olarak yeterli seviyede olmalıdır.

İş yerinde ayrımcılığın ve tacizin yasaklanması ve önlenmesi

 • Özellikle işe alım, ücret, yan haklar veya işten çıkarma konularında işçilerin ayrımcı bir muamele görmesine yol açacak uygulamalar ve taciz olayları yasaklanmalıdır.

 

İfade, örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

 • İşçilerin toplu iş sözleşmesi örgütlerine üye olma konusundaki tercihlerine saygı gösterilmelidir. Bu hakkın kısıtlandığı ülkelerde, çalışanların, toplu çalışma durumları hakkında görüşmelere katılma hakkı bulunması sağlanmalıdır.

 

Şikâyetler ve Endişeler

 • İşçilerin şikâyetlerini ve endişelerini misilleme korkusu olmadan ifade edebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır.

2. İlke: Sağlık, emniyet ve güvenliğin korunması

 

Uygun bir sağlık, emniyet ve güvenlik yönetim sistemi uygulamaya koyulmalıdır:

 • Risk analizleri yapılmalı ve belirlenen riskleri önlemek için uygun yollar izlenmeli ve eylem planları uygulanmalıdır.
 • Bu alanlarda meydana gelen olayları izlemek üzere bir sistem kurulmalıdır.
 • Tedarikçi tarafından karşılaşılabilecek farklı vaka türleri için olay müdahale planları ve müdahale yöntemleri uygulanmalıdır.
 • İlgili politika ve önlemler düzenli olarak gözden geçirilmeli ve uygun kontrol önlemleri alınmalıdır.

3. İlke: İklim değişikliğini gözeterek hareket edilmesi

 • Bir enerji verimliliği yönetim sistemi uygulamaya koyulmalıdır.
 • Faaliyetlerden, ürünlerden ve hizmetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları sürekli olarak azaltılmaya çalışılmalıdır.

4. İlke: Çevreyi koruma ilkesi

 

Çevrenin korunması

 • Hava kalitesi, su kaynakları ve toprak üzerindeki olası etkiler dahil olmak üzere, sanayi faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi sınırlandırılmalıdır.
 • Ölçülebilir çevre hedeflerinin tanımlanması, bu hedeflere ulaşılması ve ulaşıldığının ortaya koyulması için sistematik bir yaklaşım izlenmelidir.
 • Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi için Kaçınma-Azaltma-Telafi Etme şeklindeki etki azaltma hiyerarşisine (Avoid-Reduce-Compensate Mitigation Hierarchy) dayalı uygun bir çevre risk yönetim sistemi uygulanmalıdır.
 • Genel anlamda, çevrenin korunması için gereken iyileştirmeler yapılmalıdır.

Döngüsel ekonominin teşvik edilmesi ve doğal kaynakların sorumlu şekilde kullanılması

 • Doğal kaynakların (su, toprak, ormanlar…) verimli şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
 • Atık üretimi sürekli olarak en aza indirilmeye çalışılmalıdır.
 • “Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür, değerlendir” ilkeleri izlenmelidir.

Biyolojik çeşitliliğin korunması

 • Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından I-IV. kategorilerde sayılan koruma altındaki doğal alanlarda, Ramsar Uluslararası Sözleşmesi kapsamında sulak alan olarak belirlenen yerlerde veya UNESCO Doğal Dünya Mirası Alanları listesindeki alanlarda, çevre üzerinde olumsuz etkisi olabilecek hiçbir üretim tesisi bulunmamalıdır.
 • Kaçınma-Azaltma-Telafi Etme şeklindeki etki azaltma hiyerarşisi uygulanarak faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi sürekli olarak en aza indirilmeye çalışılmalıdır.

5. İlke: Yolsuzluk ve çıkar çatışmalarının önlenmesi ve dolandırıcılıkla (hileli işlemlerle) mücadele

 • Aktif veya pasif, özel sektör veya kamu sektörü kapsamındaki, doğrudan veya dolaylı her türlü yolsuzluk önlenmeli ve yasaklanmalıdır.
 • Dolandırıcılıkla (hileli işlemlerle) mücadele edilmelidir.
 • Özellikle kişisel menfaatlerin mesleki menfaatleri etkileyebileceği durumlarda, çıkar çatışmalarından kaçınılmalıdır.

6. İlke: Rekabet hukukuna uyulması

 • Geçerli rekabet hukuku kurallarına uygun hareket edilmelidir.

 

7. İlke: Ekonomik ve toplumsal gelişimin teşvik edilmesi

 

 • Paydaşlarla bir güven iklimi yaratılmalı ve yerel topluluklarla diyalog sağlanmalıdır.
 • Yerel düzeydeki sürdürülebilir kalkınma girişimleri teşvik edilmelidir.
 • Yerel şirketlere işlerini geliştirme fırsatı verilmelidir.

Bu kanunlara ve ilkelere uygunluk denetlenebilir.

Tedarikçilerin, denetim sürecinde işbirliği yapmaları gerekmektedir.

 

EK 3 - TOTALENERGIES  TURKEY PAZARLAMA A.Ş. TEDARİKÇİ SAĞLIK, EMNİYET ve ÇEVRE KURALLARINA UYUM BİLDİRİMİ

TotalEnergies ile işbu sözleşme kapsamında çalışacak olan Tedarikçiin aşağıdaki maddelerle ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır.

İşbu belge ile TotalEnergies , Tedarikçii ihale öncesinde bu yükümlülükler konusunda bilgilendirmiş olup Tedarikçi bu yükümlülüklere eksiksiz olarak uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

•          Tedarikçinin, geçerli SEÇ kanun ve yönetmelikleri ile sözleşmede belirlendiği üzere tanımlanmış SEÇ şartlarına uyma ve SEÇ riskinin azaltılmasına ilişkin her türlü ek fırsatları dikkate alma yükümlülüğü,

•          SEÇ kriterlerine dayalı olarak, taşerona verilemeyen hizmet kısmı veya kısımlarını belirtme yükümlülüğüi

•          Tedarikçinin, kullanma niyetinde olduğu tüm taşeronları ve bunlara taşeron olarak verilecek olan hizmetlerin türü ve kapsamını beyan etme yükümlülüğü,

•          Tedarikçinin, kendi alt yüklenicilerine  ilişkin bir SEÇ yeterlilik süreci oluşturma yükümlülüğü,

•          Tedarikçinin, kendi alt yüklenicilerine geçerli SEÇ kanun ve yönetmelikleri ile sözleşmede belirtilen SEÇ şartlarına uyma zorunluluğunu sözleşme yoluyla yükleme yükümlülüğü,

•          TotalEnergies ’in SEÇ kriterlerine dayalı olarak Tedarikçi tarafından önerilen taşeronları reddetme hakkı

•          Tedarikçinin TotalEnergies ’i, yeni personel (şirket veya sahada 6 aydan kısa süredir mevcut bulunan) hakkında bilgilendirme ve bir SEÇ destek planına sahip olma yükümlülüğü,

•          TotalEnergies ’in işle ilgili bir iş kazası olması durumunda, sözleşme yapılan faaliyetlerin ifasını ertelemeye karar verme seçeneği,

•          TotalEnergies ’in, geçerli SEÇ kanun ve yönetmeliklerinin veya sözleşmede belirtilen SEÇ şartlarının Tedarikçi tarafından ihlal edilmesi halinde, sözleşmeyi askıya almaya veya feshetmeye karar verme hakkı,

 • Tedarikçilerin TotalEnergies  tesisleri ya da sahalarındaki SEÇ performansının aylık olarak yayınlama ve bildirme hakkı,
 • Tedarikçi personeli ve/veya Tedarikçi alt yüklenicilerinin  personelinin, bir eylem veya durumun güvensiz olduğunu ya da olası bir kazaya neden olabileceğini düşünmeleri halinde, garanti edilen herhangi bir yaptırım olmaksızın, devam eden işe müdahale etme ve sonlandırma hakkı.

Bu yükümlülüklere ek olarak;

 • Tedarikçi, faaliyetlerin ifasında görev alan kendi personelinin ve alt yüklenicilerinin personelinin:

-           hizmetin verildiği sahada sunulan SEÇ oryantasyon programına uymasını,

-           Altın Kurallar eğitimi almasını ve bilgilerinin kontrol testiyle ölçülmesini,

-           gerekli SEÇ niteliklerine/sertifikalarına sahip olmasını,

-           gerekli tıbbi uygunluk belgelerine sahip olmasını sağlar.

 • Tedarikçi, kendi ve alt yüklenicilerinin personelinin gerekli görevleri yerine getirecek nitelik ve kabiliyete sahip olmasını ve kullandıkları süreç, alet ve malzemeler ile ekipmanın bakımının doğru şekilde yapılmasını ve hizmetin ifasıyla ilişkili SEÇ risklerine uyarlanmış olmasını sağlayan bir SEÇ yönetim sistemine sahiptir.
 • Tedarikçi, TotalEnergies  ile birlikte SEÇ planının hazırlığına ve sürekli olarak güncellenmesine katılır.
 • Tedarikçi, yüksek riskli görevlerde görevli olan personelin tamamını kapsayan düzenli güvenlik gözetimlerinin* yapılmasını ve sonuçların bildirilmesini sağlar.

*Güvenlik gözetimleri, TotalEnergies  ya da Tedarikçi tarafından gerçekleştirilebilir. Güvenlik gözetimlerinin Tedarikçi tarafından yapılması halinde, gözlem sonuçları TotalEnergies ’e bildirilir. Güvenlik gözetimlerini gerçekleştiren kişiler, hizmetleri yerine getiren ekibin üyeleri olmamalıdır. Güvenlik gözetimlerinden birinin işin başlangıcında yapılması gerekmektedir.

Tedarikçi yüksek riskli işleri kapsayan çalışmalarda ayrıca aşağıdaki maddeleri de yerine getireceğini peşinen kabul eder.

 • Tedarikçi, yeterli risk analiz yöntemleri kullanır,
 • Tedarikçi, bir ön SEÇ planı önerir,
 • Tedarikçi, sonuçlarını TotalEnergies ’e bildirmeyi taahhüt ettiği ilgili Altın Kurallar dahil olmak üzere, bir kontrol ve dahili denetim planına sahiptir.

 

EK 4 : GÜVENLİK VE VERİ KORUMA GEREKSİNİMLERİ

 

Tedarikçi, TotalEnergies bünyesinde uygulanan işyeri talimatlarına uyacak, TotalEnergies ’in bilgi güvenliği hassasiyetine uygun hareket edecek ve güvenlik açığına neden olabilecek faaliyetlerde bulunmayacaktır. Bu bağlamda TotalEnergies tarafından tanımlanan bütün bilgi güvenliği politikalarına ve bilgi güvenliği standartlarına uymakla yükümlü olan  Tedarikçi işbu güvenlik hükümlerini ihlal etmesi halinde, TotalEnergies  sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve gerekli durumda ilgili yasal süreci tetikleyebilecektir.

 

EK 5 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 1. Kişisel veri, Taraflarca diğer Taraf'a aktarılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (“Kişisel Veri”). Taraflar, bu doğrultuda diğer Taraftan kendisine aktarılan gerçek kişilere ait her türlü bilginin "Kişisel Veri" olduğunu, bu verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, husustaki sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemeler (“Mevzuat”) ve Sözleşme kapsamında, yalnızca Sözleşme amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, bu amaç ve açık şekilde izin verilenler dışında üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmayacağını, Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona ermesi dahil olmak üzere Kişisel Veri’nin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veri’yi derhal yok edeceğini, sileceğini veya anonim hale getireceğini ve gerektiğinde buna ilişkin belgeyi diğer Taraf'a ibraz edeceğini, Kişisel Veri’yi işbu Sözleşme kapsamındaki edim ve taahhütlerin ifası için gerekli olan sürenin ve ayrıca ifanın niteliği gereği yasal bir saklama süresi öngörülmüş ise söz konusu yasal saklama süresinin sonuna kadar muhafaza edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 2. Şu kadar ki Taraflarca sağlanan verilerden, başka verilerle eşleştirmek de dahil olmak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilenler Kişisel Veri olarak değerlendirilmeyecektir. Taraflar işbu Sözleşme kapsamında veriyi toplayanın Veri Sorumlusu olarak kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.
 3. Yurt dışına Kişisel Veri aktarımının gerekli olması halinde ilgili Taraf, Kişisel Veriler’in yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı için Mevzuat’ın aradığı şartların yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere riayet edilmesinden münhasıran sorumludur.
 4. Taraflar, Kişisel Verilerin güvenliğini korumak için, risk ile orantılı seviyede olmak üzere uygun fiziki, teknik ve yapısal önlemleri alacak, ayrıca bu verilerin işlendiği sistemlerin ve servislerin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilir olmasını ve dayanıklılığını sağlayacaktır.
 5. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, sadece işleme amacı doğrultusunda kullanmakla yükümlü olup, işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacaklarını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır.
 6. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaklardır. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin güvenliğini sağlayamamaları durumunda doğacak zarardan birbirlerine karşı sorumlu olacaktır.
 7. Taraflar, Sözleşme gereği birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.
 8. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede birbirlerine, ilgili çalışanlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceklerdir.

 

EK 6 - ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE VE ATIK YÖNETİMİ

Tüm Müteahhit çalışmaları sırasında ortaya çıkacak olan atıklar ve bu atıkların yönetimi ile ilgili kurallar iş başı toplantısında ve her gün iş izni formları üzerinde belirlenmektedir. Müteahhit firma ve tesisi çalışanlarının çıkan atıkların doğru atık toplama kaplarında biriktirilmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Çevre kirliliğine yol açma riski bulunan her türlü çalışmanın yapıldığı şantiye sahasında çevre kirliliği ile mücadele ekipmanları mutlaka bulundurulacaktır.